Farby na ľahké kovy

Chystáte sa kúpiť nový darček, ale neviete, pre ktorý sa rozhodnúť? Pomôžeme vám zistiť, aký je pre vás ten pravý. Na eshope si môžete vybrať zo širokej ponuky.

Ak hľadáte najlepšie z kategórie farby na ľahké kovy, na zabil.sk ste správne. Zaobstarajte si HB BODY 960 - Dvojzložková reaktívna základná farba svetložltá 400 ml ešte dnes a za výhodnú cenu.

Pokiaľ je tovar z kategórie u partnera skladom, bude Vám doručený už za 2 dní!

Najpredávanejšie produkty v kategórii:

HB BODY 960 - Dvojzložková reaktívna základná farba svetložltá 400 ml

Dvojzložkový základ, ktorý slúži ako základný náter na hliník, pozink, nerez v automobilovom, strojárenskom a stavebníckom priemysle. Základ je schopný prijať všetky druhy dvojzložkových akrylátových plničov a farieb. Nie je možné ako vrchný náter použiť polyesterové materiály, ktoré neuschnú. Výdatnosť: - cca 16 m2/LRiedenie:- neriedi saTuženie:- tužidlo BODY 960Príprava podkladuPovrch dôkladne očistite od nečistôt a odmastite pomocou Antisil 770.AplikáciaPotrebné množstvo farby natužte s tužidlom v pomere 1:1. Obe zložky dobre premiešajte a nastriekajte jendu vrstvu o hrúbke 10 µm.Po uschnutí základného náteru je možné aplikovať vrchný náter bez brúsenia základu.V prípade potreby tmelenia polyesterovými tmelmi je potrebné určené miesto najskôr prestriekať akrylátovým plničom.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:n-butanolpropán-2-olVýstražné upozorneniaH225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H315 Dráždi kožu.H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.H335-H336 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.P321 Odborné ošetrenie (pozri na etikete).P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.P405 Uchovávajte uzamknuté.51012P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

Do obchodu

Najhľadanejšie