Izolácia škvŕn a fľakov v spreji

Hľadáte darček, ktorý obdarovaného skutočne poteší? Na zabil.sk nájdete množstvo originálnych tipov z kategórie silikónové fasádne farby, postreky proti plesni, laky na betón za najvýhodnejšie ceny.

Ak si potrpíte na kvalitu, u nás ste správne. Nájdete u nás množstvo overených produktov z kategórie, ktoré s istotou splnia vaše očakávania a požiadavky.

Na zabil.sk nájdete množstvo cenovo výhodných tipov z kategórie. Aktuálnym bestsellerom je teraz Izolačný základ v spreji 400 ml, pridáte sa aj vy k stovkám spokojných zákazníkov?

Top produkty za najvýhodnejšiu cenu:

  1. Pinty Plus Tech - blokátor fľakov 400 ml
  2. Izolačný základ v spreji 400 ml
PINTY PLUS TECH - Blokátor fľakov biela 0,4 L

Biely náter v spreji, ktorý je určený na zablokovanie fľakov od dymu, vody, nikotínu a pod. na stenách a stropoch.Náter výborne blokuje fľaky, má vysokú kryciu schopnosť a pri aplikácií nezapácha.Je vhodný pre aplikáciu na betón, omietky, tehlu alebo drevo.Je veľmi jednoduchý na aplikáciu a nežltne.Výdatnosť:- 2 m2/0,4 LPríprava podkladuPovrch, ktorý budete ošetrovať musí byť suchý, čistý a bez voľných častíc ako napr. mastnotaAplikáciaSprej pred použitím dôkladne pretrepte po dobu 1 minúty.Striekajte na povrch zo vzdialenosti 25 až 30 cm v tenkých, rýchlych vrstvách krížom-krážom.Jednotlivé vrstvy nechajte niekoľko minút preschnúť.Odporúčame aplikovať 2 tenké vrstvy namiesto jednej hrubej, aby ste dosiahli rovnomernú vrstvu a nedochádzalo k odkvapkávaniu náteru.Čistenie sprejaPo skončení prác otočte sprej hore dnom a striekajte, až kým nebude vychádzať iba plyn, aby došlo k vyčisteniu tlačidla.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]Aerosól, kategória 1 H222;H229Žieravosť/dráždivosť pre kožu, kategória 2 H315Vážne poškodenie očí/podráždenie očí, kategória 2 H319Nežiaduce fyzikálno-chemikálne účinky, účinky na ľudské zdravie a životné prostredieNádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Mimoriadne horľavý aerosól. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí.Prvky označovaniaOznačenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]Výstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH222 - Mimoriadne horľavý aerosól.H229 - Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.H315 - Dráždi kožu.H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.Bezpečnostné upozorneniaP101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P211 - Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.P251 - Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.P264 - Po manipulácii starostlivo umyte ruky, predlaktia a tvár.P332+P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P410+P412 - Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.EUH vetyEUH211 - Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky.Nevdychujte aerosóly ani hmlu.Bezpečnostný uzáver pre deti: Neuplatňuje saHmatové upozornenie: Neuplatňuje saIná nebezpečnosťK dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie.

Do obchodu

Najhľadanejšie