Technické spreje na tesnenie

Kvalitné produkty z kategórií základný brúsiteľný lak na drevo, nitrocelulózové farby na kov, farby na radiátor, čistiace prostriedky pre domácnosť, príslušenstvo k sprejom a základný brúsiteľný lak na drevo, nitrocelulózové farby na kov, farby na radiátor, čistiace prostriedky pre domácnosť, príslušenstvo k sprejom za skvelé ceny a s rýchlym doručením. Prezrite si ponuku a kúpte si tovar s najlepším pomerom cena/výkon.

Najviac ľudia kupujú produkty:

  1. PINTY PLUS TECH SEALER - Tesniaci sprej na báze gumy čierna 500 ml
  2. HB BODY FLAT GUIDE - Kontrolný sprej čierna 400 ml
  3. PINTY PLUS TECH SEALER - Tesniaci sprej na báze gumy biela 500 ml
PINTY PLUS TECH SEALER - Tesniaci sprej na báze gumy čierna 500 ml

Sprej na báze gumy špeciálne vyvinutý pre vodotesné utesnenie škár a netesností. Ideálny je pre hydroizoláciu vonkajších povrchov alebo konštrukcií - strechy, balkóny, strešné terasy, potrubia, záhradné prístrešky a pod. Ľahko sa používa, rýchlo schne a zaschnutý náter je možné prelakovať. Vhodný je na kov, hliník, PVC, murivo, tehla, sklolaminát, okná, odkvapy, strešná lepenka a pod. Je vhodný pre zatesnenie malých poškodení - pre plošné poškodenia odporúčame použiť hydroizoláciu alebo iný vhodný materiál.  Výdatnosť:  - 3 m2/ 500 ml Príprava podkladu  Povrch musí byť pred aplikáciou čistý, suchý a zbavený nečistôt. Hrdzu a vodný kameň očistite pomocou drôtenej kefy. Mastné škvrny odstráňte pomocou Izopropylalkoholu.  Aplikácia  Sprej pred použitím pretrepte po dobu 1 minúty. Striekajte zo vzdialenosti 25 až 30 cm a nanášajte tenké a rýchle vrstvy. Odporúčame naniesť dve tenké vrstvy, čím sa zabezpečí rovnomerné pokrytie a zabráni sa stekaniu.Medzi jednotlivými vrstvami počkajte 5 minút.  Ak je trhlina alebo štrbina malá, tak budete potrebovať menej produktu a ak je štrbina väčšia, tak spotreba bude vyššia. Pred opätovným lakovaním počkajte, kým farba nezaschne. Nanášajte nátery, kým trhlina nie je utesnená - ak sa produkt prehýba v dôsledku nahromadenia, nebude to mať vplyv na tesnenie. 

Do obchodu
HB BODY FLAT GUIDE - Kontrolný sprej čierna 400 ml

Špeciálny kontrolný sprej, ktorý sa využíva ako pomôcka pri brúsení plničov poprípade striekacích tmelov. Aplikuje sa po nástreku alebo vytvrdnutí všetkých jednozložkových a dvojzložkových podkladov.Je dobre brúsiteľný, nezanáša papier, neobsahuje tuky ani silikóny. Nie je použiteľný ako konečný náter. Aplikácia Kontrolný sprej aplikujte v jednej tenkej vrstve. Túto vrstvu aplikujte ihneď po nástreku podkladu - plnič alebo základ. Po dôkladnom uschnutí naneste konečnú vrstvu vrchného náteru.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:ťažký benzín (ropný), ťažká frakcia, hydrogenačne odsírenýťažký benzín (ropný), ľahká frakcia, hydrogenovanýVýstražné upozorneniaH225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H372 Spôsobuje poškodenie centrálny nervový systém pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P241 Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie] zariadenie do výbušného prostredia.P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

Do obchodu
PINTY PLUS TECH SEALER - Tesniaci sprej na báze gumy biela 500 ml

Sprej na báze gumy špeciálne vyvinutý pre vodotesné utesnenie škár a netesností. Ideálny je pre hydroizoláciu vonkajších povrchov alebo konštrukcií - strechy, balkóny, strešné terasy, potrubia, záhradné prístrešky a pod. Ľahko sa používa, rýchlo schne a zaschnutý náter je možné prelakovať. Vhodný je na kov, hliník, PVC, murivo, tehla, sklolaminát, okná, odkvapy, strešná lepenka a pod. Je vhodný pre zatesnenie malých poškodení - pre plošné poškodenia odporúčame použiť hydroizoláciu alebo iný vhodný materiál.  Výdatnosť:  - 3 m2/ 500 ml Príprava podkladu  Povrch musí byť pred aplikáciou čistý, suchý a zbavený nečistôt. Hrdzu a vodný kameň očistite pomocou drôtenej kefy. Mastné škvrny odstráňte pomocou Izopropylalkoholu.  Aplikácia  Sprej pred použitím pretrepte po dobu 1 minúty. Striekajte zo vzdialenosti 25 až 30 cm a nanášajte tenké a rýchle vrstvy. Odporúčame naniesť dve tenké vrstvy, čím sa zabezpečí rovnomerné pokrytie a zabráni sa stekaniu.Medzi jednotlivými vrstvami počkajte 5 minút.  Ak je trhlina alebo štrbina malá, tak budete potrebovať menej produktu a ak je štrbina väčšia, tak spotreba bude vyššia. Pred opätovným lakovaním počkajte, kým farba nezaschne. Nanášajte nátery, kým trhlina nie je utesnená - ak sa produkt prehýba v dôsledku nahromadenia, nebude to mať vplyv na tesnenie. 

Do obchodu

Najhľadanejšie