Technické spreje na tesnenie

Kvalitné produkty z kategórií základný brúsiteľný lak na drevo, nitrocelulózové farby na kov, farby na radiátor, čistiace prostriedky pre domácnosť, príslušenstvo k sprejom a základný brúsiteľný lak na drevo, nitrocelulózové farby na kov, farby na radiátor, čistiace prostriedky pre domácnosť, príslušenstvo k sprejom za skvelé ceny a s rýchlym doručením. Prezrite si ponuku a kúpte si tovar s najlepším pomerom cena/výkon.

Najviac ľudia kupujú produkty:

  1. PINTY PLUS TECH SEALER - Tesniaci sprej na báze gumy čierna 500 ml
  2. HB BODY FLAT GUIDE - Kontrolný sprej čierna 400 ml
  3. PINTY PLUS TECH SEALER - Tesniaci sprej na báze gumy biela 500 ml
HB BODY FLAT GUIDE - Kontrolný sprej čierna 400 ml

Špeciálny kontrolný sprej, ktorý sa využíva ako pomôcka pri brúsení plničov poprípade striekacích tmelov. Aplikuje sa po nástreku alebo vytvrdnutí všetkých jednozložkových a dvojzložkových podkladov.Je dobre brúsiteľný, nezanáša papier, neobsahuje tuky ani silikóny. Nie je použiteľný ako konečný náter. Aplikácia Kontrolný sprej aplikujte v jednej tenkej vrstve. Túto vrstvu aplikujte ihneď po nástreku podkladu - plnič alebo základ. Po dôkladnom uschnutí naneste konečnú vrstvu vrchného náteru.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:ťažký benzín (ropný), ťažká frakcia, hydrogenačne odsírenýťažký benzín (ropný), ľahká frakcia, hydrogenovanýVýstražné upozorneniaH225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H372 Spôsobuje poškodenie centrálny nervový systém pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P241 Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie] zariadenie do výbušného prostredia.P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

Do obchodu

Najhľadanejšie