Včelí vosk

Ak hľadáte ten najlepší darček pre svojich blízkych, kúpte im Vosk na drevo Bondex - včelí vosk na drevo bezfarebný 0,25 l. Alebo si tiež prejdite celú kategóriu impregnácie, protišmykové spreje, farby v spreji s efektom terracotta, písacie potreby, farby v spreji s efektom pieskovca, impregnácia a inšpirujte sa širokou ponukou od zabil.sk.

Hľadáte tovar za super cenu a v špičkovej kvalite? Tak to ste u nás správne! Prezrite si celú kategóriu včelí vosk a vyberte si z rôznych modelov.

Top produkty v kategórii:

Vosk na drevo Bondex - včelí vosk na drevo bezfarebný 0,25 l

Vosk na drevo Bondex VLASTNOSTI • Na báze včelieho vosku • Konzervuje a chráni pred vznikom škvŕn a rýh • Obnovuje lesk a oživuje farbu • Umožňuje dosiahnúť efekt patiny Špeciálny pastovitý prípravok na báze včelieho vosku na všetky druhy dreva a drevených materiálov určených do interiéru. Vďaka svojej konzistencii konzervuje drevné vlákna, zakrýva ryhy a chráni povrch dreva pred vznikom škvŕn. Ľahko sa aplikuje a na povrchu nezanecháva stopy. Po vyleštení umožňuje dosiahnúť kovový efekt alebo patinu. Vhodný na nábytok a interiérové drevené povrchy ako sú dvere, trámy, parkety a pod. Je možné ho použiť aj na mramor (čistý), meď či prírodné kovy. Podklad musí byť pred aplikáciou suchý, odmastený, zbavený prachu a nečistôt. Staré alebo poškodené drevo (voskované, lakované, namorené): odstráňte starý vosk, obrúste brúsnym papierom alebo brúskou, oškrabte, okartáčujte a zotrite prach. Nové drevo: obrúste brúsnym papierom, okartáčujte a zotrite prach. Na optimálnu ochranu dreva je vhodné aplikovať bezfarebné napúšťadlo na drevo podľa návodu na etikete prostriedku. Pri aplikovaní nesmie byť vlhkosť dreva vyššia než 15%. Vosk je pripravený na okamžité použitie. Aplikujte rovnomerne krúživým pohybom štetcom alebo handričkou v smere drevných vlákien. Je možné aplikovať niekoľko vrstiev, záleží na požadovanom efekte. Po vyschnutí vyleštite handričkou alebo leštiacou rukavicou. Neaplikujte na lakované rámy alebo parkety. Nepoužívajte pri teplotách pod +10°C alebo pri relatívnej vlhkosti vyššej než 60%. Znečistené náradie umyte ihneď po skončení prác prípravkom White Spirit. Náradie pre aplikáciu: štetec, handrička Výdatnosť: 5 - 7 m2 /250 ml v jednej vrstve v závislosti od druhu dreva a spôsobu aplikácieKlasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]2.1 Klasifikácia látky alebo zmesiDefinícia výrobku : ZmesODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnostiTento výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení.2.2 Prvky označovaniaPiktogramy nebezpečnosti :H226 Horľavá kvapalina a pary.H302 Škodlivý po požití.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H312 Škodlivý pri kontakte s pokožkou.H315 Dráždi kožu.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H332 Škodlivý pri vdýchnutí.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Do obchodu

Najhľadanejšie