SANASIL - Farba na vlhké steny 0,6 L 0100 - biela

12,29 € Uvedená cena je platná k 07.06.2023
Do obchodu

Farba špeciálne vyvinutá ako sanačný náter stien v priestoroch, kde je zvýšená vlhkosť - pivnice, sklady i potravinárske prevádzky (pivovary, vinárne, konzervárne).Obmedzuje vlhnutie povrchu stien a má výbornú odolnosť voči výkvetom omietok.Náterová látka neodstráni vlhkosť muriva spôsobenú zlou izoláciou a presakovaním spodných vôd.
Výdatnosť:
- 6-7 m2/L
Riedenie:
- S 6006
- aplikácia štetcom alebo valčekom: 10% riedidla- aplikácia striekaním NT: 20-30% riedidla
Príprava podkladu
Podklad musí byť pred aplikáciou vyzretý, čistý a súdržný.V prípade, že sa na stene nachádzajú viditeľné plesne je potrebné ich za mokra mechanicky odstrániť špachtľou alebo kefou.Podklad môže byť pri nátere vlhký, avšak nie orosený.Zároveň povrch očistite aj od iných nečistôt ako je napr. prach alebo mastnota, ktoré by mohli znížiť priľnavosť náteru.
Aplikácia
Pripravený podklad natrite vrstvou farby zriedenou s riedidlom v pomere 1:1.Aplikujte štetcom, valčekom alebo striekaním.Najskôr p 4 hodinách je možné aplikovať ďalší náter - riedenie ďalšieho náteru vykonajte podľa spôsobu aplikácie.Aplikujte 1-2 vrchné nátery.
Na renováciu veľmi poškodzovaných povrchov odporúčame po 3-5 rokoch opakovať nátery 1-2 vrstvami farby nariedenej cca 10% riedidla
Čistenie náradia
Náradie po skončení prác očistite riedidlom S 6006, S 6001, C 6000 alebo P 8500. 
Identifikácia nebezpečnosti
Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3
Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražný piktogram:

Výstražné slovo: Pozor
Výstražné upozornenia
H 226 Horľavá kvapalina a pary.H 412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.
Obsahuje: Uhľovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické aromáty (2-25%)
Iná nebezpečnosť
Nie je známa.

Najhľadanejšie