Sanasil - farba na vlhké steny 0,6 l 0100 - biely

12,29 € Uvedená cena je platná k 26.03.2023
Do obchodu

SANASIL je farba na vlhké steny a používa ako sanačný
náter stien v priestoroch so zvýšenou vzdušnou vlhkosťou ako sú suterény,
pivnice, sklady, priestory v potravinárskych prevádzkach (napr. pivovary,
vinárne, konzervárne...). Náter obmedzuje navĺhanie povrchu stien a má výbornú
odolnosť voči výkvetom omietok. Upozornenie: Náterová látka neodstráni vnútornú
vlhkosť muriva spôsobenú zlou izoláciou a presakovaním spodných vôd. Pre dokonalé
odstránenie vlhkosti je nutné odstrániť jej príčinu.
VÝHODY
- obmedzuje navĺhanie povrchu stien
- odoláva voči výkvetom omietok
- má veľmi dobrú priľnavosť k podkladom
- vytvára pekný biely matný vzhľad
Orientačná výdatnosť: 6 – 7 m2/l resp. 3 – 4 m2/kg (v
jednej vrstve)
Zasychanie: pretieranie po 24 h
Riedidlo: S 6006, S 6001
Balenie: 0,6 l, 2,5 l
Použitie: interiér, steny
Aplikácia: štetec, valček, striekanie
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 32.2. Prvky označovaniaOznačovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražný piktogram

Výstražné slovoPOZORVýstražné upozorneniaH 226 Horľavá kvapalina a pary.H 412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a inýchzdrojov zapálenia. Nefajčite.P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.Obsahuje: Uhľovodíky C9-C12, n-alkány, izoalkány, cyklické aromáty (2-25%)2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa

Najhľadanejšie