U1053 - Polyuretánový lak na parkety a

U1053 - Polyuretánový lak na parkety a podlahy 0,75 l bezfarebný lesklý

LAK NA PARKETY U 1053 sa používa hlavne na lesklú a pololesklú úpravu parkiet. Je vhodný i na povrchovú úpravu predmetov z dreva používaných v interiéroch. Nanášanie: LAK NA PARKETY U 1053 zasychá na vzduchu. Nanáša sa štetcom alebo striekaním. Odporúčaný výtokový čas pre striekanie je 20 – 24 s, pre nanášanie štetcom 30 s. Náter zaschnutý na vzduchu (20°C/50 % vlhkosť/30 ?m hrúbka) je možné pretrieť ďalšou vrstvou náteru najskôr po 24 hod. Riediť na vhodnú konzistenciu podľa spôsobu nanášania riedidlom U 6051. Pred aplikáciou sa musí LAK NA PARKETY U 1053 dokonale premiešať odo dna obalu. Vysoká vlhkosť vzduchu a nízka teplota prostredia predlžuje zasychanie. Náradie čistíme riedidlom U 6051, C 6000 alebo prípravkom P 8500. Nepoužívať na nátery prichádzajúce do styku s potravinami, krmivami, pitnou vodou, na natieranie detského nábytku a hračiek. Orientačná výdatnosť: 8 - 10 m2/ kg resp. 8 - 10 m2/ l (v jednej vrstve). Riedidlo: U 6051. Príklad postupu: Náter na parkety: • brúsenie podkladu brúsnym papierom č.150 – 220, odstránenie brúsneho prachu (najlepšie vysávaním). • U 1053 nariedený riedidlom U 6051 (kap. 6.1) v pomere 1 : 1, nános cca 100 g/ m2. • po 24 hod. prebrúsenie brúsnym papierom č. 180 – 240 a odstránenie brúsneho prachu. • 2 až 3- krát U 1053 nariedený podľa potreby riedidlom U 6051. • pri zasychaní pri normálnej teplote je možné nalakované parkety zaťažiť nábytkom najskôr 50 hod. od zhotovenia poslednej vrstvy náteru. • odporúčajú sa najviac 3 vrstvy náteru s najväčším nánosom 150 g/ m2 v jednej vrstve.(www.efarby.sk) Náter menej exponovaných plôch (interiéry alebo predmety, ktoré nie sú trvalo vystavené poveternosti) • 1- krát C 1175 nariedený riedidlom C 6000, odporúčaný nános v jednej vrstve do 110 g/ m2 • najskôr po 30 min. prebrúsenie brúsnym papierom č. 150 – 220. • 1 až 2- krát U 1053 v intervale 24 hod. Životnosť náteru uvedeného v príklade je pri dodržaní predpísanej predpovrchovej úpravy a podmienok pri nanášaní, v závislosti od počtu nanesených vrstiev a celkovej hrúbky náterového systému 10 rokov. Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Horľavá kvapalina, kategórie nebezpečnosti 3Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2Kožná senzibilizácia, kategória nebezpečnosti 1Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 32.2. Prvky označovaniaOznačovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražný piktogram Výstražné slovoPOZORVýstražné upozorneniaH 226 Horľavá kvapalina a pary.H 317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.EUH 204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a inýchzdrojov zapálenia. Nefajčite.P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.P 260 Nevdychujte pary/aerosóly .P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P 304 + P 340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jejpohodlne dýchať.P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.Obsahuje: 2-metoxy-1-metyletyl acetát, aromatický polyizokyanát-prepolymér,difenylmetándiizokyanát, butyl acetát2.3. Iná nebezpečnosť nie je známa

Do obchodu

Najhľadanejšie